This project is read-only.
Bardzo prosto - kliknij kolor (ewentualnie z klawiszem Shift lub Control). W Schowku znajdzie się to, co chcesz uzyskać.

Gradient:
wybierz rodzaj gradientu, kliknij Begin Gradient, klikaj wybrane kolory. Kliknij End Gradient. W Schowku będzie to, czego potrzebujesz.

(Strzałka na kolorze oznacza, że jest on aliasem poprzedniego.)

Very simple - click a color (with Shift or Control). In clipboard will be what you want.

Gradient:
select the type of gradient, click Begin Gradient, then click the selected colors,. Click End Gradient. In clipboard will be what you need.

(The arrow on the color means that it is an alias of the previous one.)

Last edited Nov 22, 2012 at 7:55 PM by Miroslaw_Maczka, version 2

Comments

No comments yet.