To nie jest kolejny program, pozwalający na chaotyczny wybór z koła barw - on pozwala wybrać konkretną barwę.

ColorPicker1.png

New:
Creations of:
Tworzenie kolorów:
Complement, Monochrome, Triadic, Analogous, SplitComplement


Program umożliwia wybór koloru spośród istniejących: zarówno standardowych Windows, jak i podanych na Wikipedii List of colors kolorów dobrze znanych - ogółem ponad tysiąc kolorów.

Prgram kopiuje do Schowka:
  • kod definiujący koloru w C#
  • definicję Color w XAML dla WPF
  • definicję Brush w XAML dla WPF
  • definicję gradientu liniowego lub radialnego w XAML dla WPF


This is not just another program, allowing the chaotic selection from the color wheel - it allows you to select a existing , specific color.

The program allows you to choose the color of the existing ones: both standard Windows and listed on Wikipedia List of colors well-known colors - total over a thousand colors.

Prgram copies to the clipboard:
  • the code that defines the color in C #
  • definition of Color in XAML for WPF
  • definition of Brush in XAML for WPF
  • definition of a linear or radial gradient in XAML for WPF

Last edited Mar 20, 2014 at 7:19 PM by Miroslaw_Maczka, version 9